Đại hội đồng cổ đông thường niên Traphaco CNC năm 2023

Ngày 31 tháng 03 năm 2023, Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (mã: CNC) tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với tỉ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết đạt 84,87%.
Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022, Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023, Báo cáo về ký kết các hợp đồng kinh tế với công ty cổ phần Traphaco, Báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát 2022 và đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 …

Đại hội thông qua các kế hoạch kinh doanh, trong đó chỉ tiêu về doanh thu năm 2023 là 612 tỷ đồng, tăng 16% so với kế hoạch năm 2022, lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2023 là 47 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2022.Đã có rất nhiều các câu hỏi được các cổ đông đặt ra liên quan đến kế hoạch phát triển của Traphaco CNC. Trong đó có các nội dung về chiến lược phát triển 5 năm, 10 năm, định hướng duy trì doanh nghiệp hàng đầu, vốn hoá thị trường công ty lên 700 tỷ đồng, công tác nghiên cứu sản phẩm mới, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực,…
Đoàn chủ tịch đã trả lời một cách thỏa đáng tất cả các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông và tiếp thu nhiều đóng góp của các cổ đông.

ĐHCĐ đã biểu quyết và nhất trí thông qua các báo cáo, phương hướng, chiến lược phát triển bền vững và các chỉ tiêu quan trọng khác. Đại hội cũng biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ tán thành cao của cổ đông dự họp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


   Bà Trịnh Thanh Huyền - Giám đốc công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

           Bà Vũ Thị Thuận - Ủy viên HĐQT Báo cáo về ký kết các HĐKT với Công ty cổ phần Traphaco

 

Tin tức liên quan