Đại hội đồng cổ đông thường niên Traphaco CNC năm 2023

Ngày 31 tháng 03 năm 2023, Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (mã: CNC) tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với tỉ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết đạt 84,87%. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể: Báo cáo của Hội […]