Giới thiệu Về
Traphaco CNC

Công ty cổ phần
công nghệ cao
Traphaco

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn đến năm 2025:

Đến năm 2025 là doanh nghiệp dược số 1 Việt Nam về tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Sứ mệnh:

Sáng tạo sản phẩm xanh chăm sóc sức khỏe con người.