Đại hội đồng cổ đông thường niên Traphaco CNC năm 2023

Ngày 31 tháng 03 năm 2023, Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (mã: CNC) tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với tỉ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết đạt 84,87%. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể: Báo cáo của Hội […]

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023

I. Thông báo mời họp, quy chế, mẫu biểu: 1. TB Đại hội cổ đông 2023 2. Giay-moi-hop-DHDCD-2023 3. Thu-xac-nhan-tham-du-1 4. Giay uy quyen (01 co dong) 5. Giay uy quyen (nhom co dong) 6. Chương trình đại hội: Chuong trinh DHDCD nam 2023 lan 1 Chuong trinh ĐHĐCĐ 2023 lần 2 (cập nhật ngày […]

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023

I. Thông báo mời họp, quy chế, mẫu biểu: 1. TB Đại hội cổ đông 2023 2. Giay-moi-hop-DHDCD-2023 3. Thu-xac-nhan-tham-du-1 4. Giay uy quyen (01 co dong) 5. Giay uy quyen (nhom co dong) 6. Chương trình đại hội: Chương trình ĐHĐCĐ 2023 lần 1 Chuong trinh ĐHĐCĐ 2023 lần 2 (cập nhật ngày 30/03/2023) […]