Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023

I. Thông báo mời họp, quy chế, mẫu biểu:

1. TB Đại hội cổ đông 2023

2. Giay-moi-hop-DHDCD-2023

3. Thu-xac-nhan-tham-du-1

4. Giay uy quyen (01 co dong)

5. Giay uy quyen (nhom co dong)

6. Chương trình đại hội:

Chương trình ĐHĐCĐ 2023 lần 1

Chuong trinh ĐHĐCĐ 2023 lần 2 (cập nhật ngày 30/03/2023)

7. Quy chế làm việc tại Đại hội

7a. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2023 lần 1

7b. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2023 lần 2 (cập nhật ngày 27/03/2023)

II. Các tờ trình:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1a. Báo cáo của HĐQT công ty cổ phần CNC TPC lần 1

1b. Báo cáo của HĐQT công ty cổ phần CNC TPC lần 2 ( cập nhật ngày 23/03/2023)

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

2a. Báo cáo của ban kiểm soát lần 1

2b. Báo cáo của ban kiểm soát lần 2 ( cập nhật ngày 27/03/2023)

 

 

 

Tin tức liên quan