VSD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tin tức liên quan