ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022 – 2026

Ngày 24 tháng 03 năm 2022, Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (mã: CNC) tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026 với số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 34 cổ đông/người đại diện, tương ứng 98,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Bà Nguyễn Thị Lan – Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026. Căn cứ ý kiến của nhóm cổ đông sở hữu ~ 11,3% vốn điều lệ của công ty, trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung 2 nội dung vào phương hướng của nhiệm kỳ 2022-2026:

 • Vốn hóa thị trường lên ít nhất gấp đôi hiện nay khoảng 700 tỷ đồng
 • Chuyển cổ phần của công ty niêm yết lên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) cho phù hợp hợp với quy mô và trình độ quản trị của công ty.

Năm 2021 là một năm nhiều áp lực đối với Traphaco CNC bởi công ty phải chịu nhiều ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến nhập khẩu nguyên vật liệu khó khăn, đặc biệt năm 2021 đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 gây khó khăn cho việc vận chuyển thành phẩm, vật tư, người lao động đến công ty làm việc. Tuy nhiên, Traphaco CNC đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc, vượt kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021.

 

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

Nhìn chung 5 năm từ 2017 đến 2021 hoàn thành 6/6 chỉ tiêu

+ Doanh thu tăng trưởng bình quân 5 năm là 12,5%, tính theo tỷ lệ tăng trưởng kép (CARG) doanh thu tăng trưởng 14,2%.

+ LNST ít nhất 10,5% doanh thu theo kế hoạch: Nếu không tính doanh thu có giá vật tư từ tháng 8/2019 thì LNST bình quân 5 năm đạt 11,99% doanh thu, do thay đổi phương thức mua bán có giá vật tư tính vào doanh thu từ tháng 8/2019 nên LNST bình quân 5 năm đạt 9,1% doanh thu.

+ Cổ tức được chi trả trung bình 25% vốn điều lệ.

+ Thu nhập bình quân của người lao động trung bình 5 năm tăng trưởng 6%/ năm đạt kế hoạch đề ra.

+ Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, không có khuyến cáo của cơ quan chức năng.

+ Đảm bảo duy trì các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GMP-WHO

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể: các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021, năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2026 và năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2022; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty; Nội dung sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Bộ quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco. 

Giai đoạn 2022 – 2026, Traphaco CNC tiếp tục duy trì là doanh nghiệp số 1 Việt Nam về sản xuất thuốc từ dược liệu, là một mắt xích quan trọng trong hành trình thực hiện sứ mệnh của Traphaco sáng tạo sản phẩm xanh chăm sóc sức khỏe con người và tầm nhìn đến năm 2025 của Traphaco là doanh nghiệp dược số 1 Việt Nam về tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận với ccas mục tiêu, nhiệm vụ chính sau:

 1. Doanh thu tăng trưởng kép 7,6%.
 2. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng kép 8,8%
 3. Đảm bảo gia tăng quyền lợi của cổ đông, cổ tức 20%-30%/năm/vốn điều lệ được trả bằng tiền mặt.
 4. Số sản phẩm mới được triển khai có doanh thu ít nhất 4 sản phẩm/ năm.
 5. Đảm bảo việc làm, quyền lợi người lao động, thu nhập tăng bình quân ít nhất 5%/năm.
 6. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định.
 7. Tiếp tục duy trì các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GPs – WHO.

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thực hiện bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2026. Kết quả như sau:

 1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026
 • Ông Nguyễn Duy Ký
 • Ông Vũ Năng Liêu
 • Bà Vũ Thị Thuận
 • Ông Phạm Hoàng Anh
 • Bà Trịnh Thanh Huyền

 

 1. Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026
 • Bà Nguyễn Thị Vân Anh
 • Bà Đoàn Thị Hương
 • Bà Nguyễn Hoàng Hà

Ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

Tặng hoa Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Ông Trần Túc Mã – nguyên thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Bà Nguyễn Thị Lan – Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2026, năm 2022

Ông Nguyễn Văn Nhượng – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 trình bày thông qua các báo cáo tại Đại hội

Bà Vũ Thị Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Báo cáo 2 tờ trình về ký kết HĐKT với Công ty cổ phần Traphaco

Ông Vũ Năng Liêu – chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 trình bày trước Đại hội báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, nhiệm kỳ 2022 – 2026

Tin tức liên quan