Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Báo cáo ban Kiểm soát Giấy mời tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2021 Giấy uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (01 cổ đông) Giấy uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (nhóm cổ đông) Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 – CNC