Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông 2022 Tờ trình ĐHĐCĐ 2022 công ty Traphaco CNC Tờ trình ĐHĐCĐ 2022 ban hành quy chế hoạt động BKS Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ 2022 Báo […]