TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

1. Thư mời ĐHĐCĐ thường niên 2020 2. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 3. Thư xác nhận dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 4. Giấy ủy quyền dự họp (1 cổ đông ) ĐHĐCĐ 2020 5. Giấy ủy quyền dự họp (nhóm cổ đông ) ĐHĐCĐ 2020 6. Báo cáo của Ban kiểm soát

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

1. Thư mời 2. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 3. Tờ trình về sửa đổi điều lệ 4. Bộ hồ sơ đề cử ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát 5. Tiêu chuẩn đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát 6. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 […]