Giới thiệu

Tầm nhìn, sứ mệnh

  22-10-2020

Tầm nhìn đến năm 2025, sứ mệnh của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco

Giới thiệu chung

  16-04-2017

Với tầm nhìn xa về chiến lược “Con đường sức khỏe xanh”, ngày 06/6/2006 Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thành lập Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO, gọi tắt là TRAPHACO CNC để thực hiện sứ mệnh cao cả: mang sức khỏe xanh đến với cộng đồng bằng những sản phẩm thuốc có nguồn gốc tự nhiên.