Thông báo ngày chốt dánh sách cổ đông

THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco trân trọng thông báo đến Quý cố đông về việc huỷ ngày chốt danh sách cổ đông đã đăng ký, cụ thể như sau:

 

       Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

       Mã chứng khoán: CNC

       Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

       Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

       Trụ sở chính: xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

 

Trân trọng thông báo:

-  Huỷ Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 – Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021

-  Thông báo mới về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021:

 + Ngày đăng ký cuối cùng:19/04/2021

+  Thời gian thực hiện Đại hội:Dự kiến trong tháng 05/2021

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!